Chuyển đổi kỹ thuật số không bắt đầu từ bộ phận IT hay Marketing hay Sales hay Operation. Nó bắt đầu với cam kết về trải nghiệm khách hàng (CX) trên tất cả, và thừa nhận thực tế là thế ...